Advokátní kancelář JUDr. Jana Bláhová

Ignorantia legis non excusat

Právní služby

Poskytuji právní služby dle individuální potřeb klientů.

Z nabídky mnou poskytovaných právních služeb vybírám:

Občanské pávo:

- sepisování kupních smluv, darovacích smluv, nájemních smluv

- soudní i mimosoudí vymáhání pohledávek (sepis předžalobní upomínky, sepis žaloby,zastupování u soudu)

- zastupování v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem 

 

Rodinné právo:

- zastupování v soudním řízení o úpravu poměrů k nezl.dětem

- zastupování ve věci zvýšení výživného

- zastupování v řízení o rozvod manželství

- sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů 

 

Trestní právo:

- obhajoba v trestním řízení na základě plné moci 

- zastupování poškoezného v trestním řízení a uplatnění jeho nároku na náhradu škody 

- spis žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

 

Obchodní právo:

- sepis smluv o převodu obchodních podílů ve společosti s ručením omezeným 

- sepis návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku